Strona: Zachowanie bezstronności i poufności / Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Zachowanie bezstronności i poufności

Laboratorium zapewnia zachowanie bezstronności i poufności:

 • W trakcie przeprowadzania badań,
 • Podczas podejmowania decyzji opiera się wyłącznie na obiektywnych dowodach zgodności (lub niezgodności) uzyskanych w procesach prowadzonych przez Laboratorium.
 • Inne interesy lub strony nie mają wpływu na proces związany z realizacją zamówień, wykonywaniem badań,
  w tym czynności pomiarowych, opracowywaniem wyników , a także na podejmowane decyzje dotyczące ważności wyników.
 • Działalność Laboratorium jest zorganizowana w sposób zapewniający zachowanie poufności i bezstronności.

Bezstronność

Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego prowadzi swoją działalność laboratoryjną w sposób bezstronny. Zapewniamy, że Laboratorium jest odpowiednio zorganizowane i zarządzane w celu zachowania bezstronności. Bezstronność oznacza zachowanie obiektywności. Obiektywność oznacza brak konfliktu interesów lub jego rozwiązanie w taki sposób, aby nie miało to negatywnego wpływu na działalność Laboratorium. Inne terminy odnoszące się do zasady bezstronności to brak uprzedzeń, neutralność, rzetelność, otwartość, brak stronniczości, brak powiązań.

Kierownictwo Laboratorium działa w celu zapewnienia bezstronności. Personel nie jest zaangażowany w żadne działania, które mogłyby obniżyć zaufanie do naszych kompetencji, bezstronności, oceny lub rzetelności. Zachowujemy zasady bezstronności we wszystkich procesach, stosując je jednakowo wobec wszystkich naszych klientów.

Laboratorium jest wolne od jakichkolwiek nacisków finansowych, a personel zaangażowany w badania włączając w to personel kierowniczy, nie angażuje się w działania, które mogłyby spowodować konflikt interesów lub zagrozić naszej bezstronności. Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoją niezależność od wpływów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w zakresie działalności badawczej.

Kierownictwo Laboratorium ponosi odpowiedzialność za utrzymanie bezstronności w działalności laboratoryjnej i nie ulega presji komercyjnej, finansowej ani żadnym innym czynnikom, które mogłyby zagrozić bezstronności. Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezstronności, a nasze decyzje opierają się wyłącznie na obiektywnych dowodach zgodności (lub niezgodności) uzyskanych w prowadzonych procesach. Inne interesy i strony nie mają wpływu na nasze decyzje. Działalność Laboratorium jest zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność.

Kierownictwo Laboratorium jest odpowiedzialne za zapewnienie bezstronności i podejmowanie działań w celu identyfikacji i minimalizacji ryzyka w odniesieniu do bezstronności. Współpracując z klientem, Laboratorium systematycznie ocenia ryzyko bezstronności w kontekście realizowanych umów i zleceń. Dodatkowo, na bieżąco monitoruje zagrożenia wynikające z konfliktu interesów, familiarności oraz działań osób i organizacji powiązanych. Jeżeli istnieje ryzyko naruszenia bezstronności, Laboratorium odmawia przeprowadzenia badań. W przypadku zidentyfikowania ryzyka, podejmuje się działania mające na celu eliminację lub minimalizację tego zagrożenia.

Wszyscy pracownicy Laboratorium zobowiązani są do podpisania Zobowiązania o zachowaniu poufności
i bezstronności.

Poufność

Laboratorium zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta poprzez ścisłe przestrzeganie zasad poufności. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi informacjami gromadzonymi i generowanymi podczas prowadzenia działalności laboratoryjnej, zgodnie z prawnymi zobowiązaniami.

Laboratorium opracowało i wdrożyło System Zarządzania Jakością, w którym stosuje odpowiednie procedury dotyczące ochrony własności praw klienta i zachowania poufności.

W celu zapewnienia ochrony poufnych informacji i praw własności klienta, Laboratorium stosuje następujące środki:

 • Cały personel Laboratorium zobowiązany jest do podpisania Zobowiązania o zachowaniu poufności, jak również przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy służbowej z tytułu zatrudnienia w PRz w zakresie:

             - zleceń, umów, ofert i zamówień od klientów zewnętrznych i wewnętrznych;

             - wyników badań i metod ich uzyskania;

             - wszystkich informacji o badanych materiałach;

             - raportów, sprawozdań z badań, zapisów pośrednich.

             - innych informacji poufnych lub niejawnych związanych z działalnością naukowo-badawczą Laboratorium.

 • Wejście do pomieszczeń Laboratorium jest dozwolone tylko dla pracowników zatrudnionych w Laboratorium. Osoby z zewnątrz mogą wejść do pomieszczeń Laboratorium wyłącznie za zgodą Kierownika Laboratorium lub Kierownika Pracowni, w towarzystwie pracownika RU.
 • Tylko Kierownik Laboratorium, Kierownik ds. Jakości oraz Kierownicy Pracowni, wraz z wyznaczonymi przez nich pracownikami Laboratorium, są uprawnieni do kontaktów z klientem.
 • Jeśli klient bierze udział w badaniach wykonanych na jego zamówienie, zgodnie z odpowiednią procedurą - Kierownik Pracowni jest odpowiedzialny za taką organizację pracy, która wyklucza dostęp klienta do danych i dokumentacji dotyczącej innych badań.
 • Wyniki badań są przechowywane i chronione przed dostępem osób z zewnątrz przez systemy ochronne, których odblokowanie znane jest jedynie Kierownikowi Laboratorium, Kierownikowi Pracowni i pracownikowi odpowiedzialnemu za wykonanie badań.
 • Rejestry wyników badań są przechowywane w zamkniętych miejscach i mogą być udostępniane klientowi i wskazanym przez niego osobom jedynie za zgodą Kierownika Pracowni i Kierownika Laboratorium.
 • Kopie raportów wystawianych poza Laboratorium są przechowywane przez Kierownika Pracowni. Pracownicy Laboratorium i osoby postronne nie mają prawa do wglądu w raporty, z wyjątkiem działań podejmowanych zgodnie z procedurą reklamacyjną - Skargi.
 • Jeżeli klient wyrazi odpowiednie upoważnienie i zgodę Laboratorium, Kierownik Laboratorium może przekazać kopię raportu wskazanej przez klienta organizacji. Nie wolno jednak częściowo powielać raportu ani wybierać z niego określonych wyników.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję